Disclaimer en privacy

Smeets loopcomfort verwerkt persoonsgegevens*. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

*Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook gegevens over uw gezondheid.

___________________________________________________________________

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers.
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers of cliënten/patiënten/verzekerden aan ons doorgeeft, bent u verplicht om hen hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers of cliënten/patiënten/verzekerden kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

___________________________________________________________________

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van de Smeets loopcomfort groep verwerken persoonsgegevens. De Smeets loopcomfort groep bestaat uit Smeets loopcomfort en verschillende dochterondernemingen. Waar wij in dit privacy statement spreken over Smeets loopcomfort, bedoelen wij de Smeets loopcomfort groep.

De belangrijkste onderdelen van de Smeets loopcomfort groep in Nederland zijn:

 • Smeets loopcomfort bv
 • Smeets loopcomfort retail bv
 • Smeets loopcomfort Beheer bv
 • Krul Orthopaedie-Smeets loopcomfort bv
 • Holding M.C. Smeets bv
 • SL Sports

Wilt u weten welk onderdeel van Smeets loopcomfort verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het onderdeel van de Smeets loopcomfort groep waar u zaken mee doet of stuur een e-mailbericht naar: info@loopcomfort.nl

__________________________________________________________________

Waarvoor verwerkt Smeets loopcomfort persoonsgegevens?

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld verplicht van uw zorgverzekeraar controleren of u verzekerd bent voordat u een opdracht plaatst. Wij hiervoor uw verzekeringspas en Identiteitsbewijs nodig. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over u gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van Vecozo. De gegevens die wij van u ontvangen en over u hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een bepaald product/hulpmiddel.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken, camera’s en chatsessies. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. Ook hebben wij uw naam nodig om uw betalingen te kunnen doen. Wij kunnen uw naam dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld In het kader van het betalingsverkeer.

c. Om uw en onze belangen te beschermen

Om uw en onze belangen en die van de zorgsector (hulpmiddelen) te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de zorgsector raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet. Wij kunnen – ter bestrijding van cybercrime zoals botnets – gegevens van u doorgeven aan derde partijen die zich bezig houden met de bestrijding van cybercrime. Wij doen dat alleen als wij met deze partijen afspraken hebben gemaakt over het zorgvuldige gebruik van uw gegevens.

d. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

e. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij het onderdeel van Smeets loopcomfort waar u zaken mee doet. Wij kunnen uw gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over u bekend is om onze dienstverlening te verbeteren en om voor u relevante advertenties te tonen. Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij de dienstverlening aan u verbeteren. We kunnen de analyses ook gebruiken om inzicht te geven aan onze klanten ten behoeve van benchmarkonderzoek.

f. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als u voor uw werk contact heeft met Smeets loopcomfort kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om u toegang te kunnen geven tot onze bedrijfspanden/locaties.

g. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. Bijvoorbeeld ten behoeve van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten of Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

h.Voor onze bedrijfsvoering

Als hulpmiddelenleverancier vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Indien u eerder hulpmiddelen heeft ontvangen van een andere leverancier dan is het voor het beoordelen van de gebruikstermijn van belang om te weten wanneer u uw laatste hulpmiddel heeft ontvangen. Anders loopt u het risico dat uw hulpmiddel niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar en dat u de gemaakte kosten van het hulpmiddel zelf moet betalen.

i. Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

___________________________________________________________________

Verwerkt Smeets loopcomfort ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Gegevens over uw gezondheid

Als hulpmiddelenleverancier verwerken wij gegevens over uw gezondheid. Zonder deze gegevens kunnen wij geen adequaat hulpmiddel voor u vervaardigen omdat de zorgvraag hierin leidend is.

Strafrechtelijke gegevens

Op verzoek van de zorgverzekeraar is Smeets loopcomfort verplicht om mee te werken aan de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de zorgsector. Het doel van een incidentenregister of waarschuwingssysteem is om de belangen van zorg gerelateerde instellingen en hun klanten te beschermen. Bijvoorbeeld door fraude op te sporen.

Overige bijzondere persoonsgegevens

Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

___________________________________________________________________

Hoe gaat Smeets loopcomfort met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Smeets loopcomfort kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Smeets loopcomfort

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat. Wanneer u bijvoorbeeld orthopedische schoenen draagt en u daarnaast ook een orthopedisch hulpmiddel nodig heeft, zal gekeken moeten worden of de combinatie van deze hulpmiddelen gevolgen heeft voor de vergoedingen van uw zorgverzekeraar.  Tussen de afname van dit nieuwe product en het onderhoud van de verzekeringsportefeuille bestaat namelijk een nauwe samenhang. Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van de Smeets loopcomfort worden uitgewisseld. Maar alleen wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens waarmee uw verzekeringsrecht is vastgesteld kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden door een andere bedrijfstak van Smeets loopcomfort waarmee u zaken wilt gaan doen. Als wij optreden als leverancier/adviesorgaan moeten wij persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld met uw zorgverzekeraar.

Uitwisseling aan derden

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan, onder meer in het kader van het betalingsverkeer, doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

___________________________________________________________________

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Smeets loopcomfort onder meer gebonden aan:

 • De Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Zorgverzekeringswet
 • De Gedragscode Erkenningsregeling SEMH
 • De Telecommunicatiewet

___________________________________________________________________

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

___________________________________________________________________

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

___________________________________________________________________

 

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie onder).
Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

________________________________________________________________

 

Kan ik zien welke persoonsgegevens Smeets loopcomfort van mij verwerkt?

 • Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij het onderdeel van Smeets loopcomfort waar u zaken mee doet of een e-mail sturen naar: info@loopcomfort.nl
 • Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar: info@loopcomfort.nl

___________________________________________________________________

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Smeets loopcomfort kunt u terecht bij het onderdeel waar u zaken mee doet of een e-mail sturen naar: info@loopcomfort.nl

___________________________________________________________________

Kan Smeets loopcomfort dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.loopcomfort.nl.

______________________________________________ _____________________

Privacyverklaring laatst gewijzigd op 15 mei 2018